165 Quy định về tiền lương trong doanh nghiệp Nhà nước như thế nào? mới nhất

Xin chào luật sư X! Tôi là nhân viên của một doanh nghiệp nhà nước. Tôi có một thắc mắc nhỏ về tiền lương, không biết chế độ tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước như thế nào? Hãy làm một bài phân tích chi tiết về thông tư hướng dẫn thành lập hợp tác xã của chúng tôi. Cảm ơn!

Xin chào. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Luật sư X. Chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc của bạn qua bài viết này. Xin vui lòng tham khảo.

lý do pháp lý

 • Bộ Luật Lao Động 2019
 • Luật Doanh nghiệp 2020
 • Nghị định 52/2016/NĐ-KP

Lương

Tiền lương là gì?

Theo Điều 1 của hợp đồng số. nhà tuyển dụngcông nhân hoặc theo luật quốc gia, nhà tuyển dụng tôi trả tiền cho nhân viên theo hợp đồng lao động, bằng văn bản hoặc bằng miệng, cho công việc được thực hiện hoặc sẽ được thực hiện hoặc cho các dịch vụ được thực hiện hoặc sẽ được thực hiện.

Theo Khoản 1 Điều 90 Bộ luật Lao động 2019, tiền lương là khoản tiền do người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm tiền lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. .

Chế độ tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước

Lương tối thiểu

Tiền lương tối thiểu là mức lương thấp nhất trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội.

Mức lương tối thiểu được quy định theo vùng, theo tháng và theo giờ.

Mức lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ. tương quan giữa tiền lương tối thiểu và tiền lương thị trường; chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động? khả năng thanh toán của công ty.

Trả lương

Người sử dụng lao động trả lương cho người lao động dựa trên mức lương thỏa thuận, năng suất lao động và chất lượng hoàn thành công việc.

Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động và tiền lương trả cho người lao động là bằng Đồng Việt Nam, trường hợp người lao động là người nước ngoài tại Việt Nam thì có thể bằng ngoại tệ.

Mỗi lần trả lương, NSDLĐ phải chia cho NLĐ sao kê lương, trong đó ghi rõ tiền lương, tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, nội dung và số tiền khấu trừ (nếu có).

doanh nghiệp nhà nước

Doanh nghiệp Nhà nước là gì?

Theo Khoản 1 Điều 14 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp nhà nước bao gồm doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết quy định tại Điều 88 của Luật này. luật .

Đặc điểm của doanh nghiệp nhà nước

Thứ nhất, Nhà nước là chủ sở hữu toàn bộ vốn điều lệ của doanh nghiệp. Với tư cách là chủ đầu tư duy nhất của doanh nghiệp, Nhà nước có toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến sự tồn tại và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

Thứ hai, để bảo đảm thực hiện đúng vai trò, mục tiêu, chức năng cơ bản của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế quốc dân, phạm vi đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp nhà nước được giới hạn trong 4 lĩnh vực, lĩnh vực sau: hoạt động trong lĩnh vực trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ về tổ chức, quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh; hoạt động trong lĩnh vực độc quyền tự nhiên; hoạt động ứng dụng công nghệ cao, đầu tư , tạo động lực phát triển nhanh cho các ngành, lĩnh vực khác và của nền kinh tế.

Thứ ba, doanh nghiệp nhà nước tồn tại dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, bao gồm hai loại hình: công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. thành viên độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Thứ tư, doanh nghiệp nhà nước là tổ chức kinh tế tồn tại dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Chế độ tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước

Nguyên tắc xác định và thanh toán tiền lương, tiền lương và các khoản phụ cấp

Theo Điều 4 Nghị định 52/2016/NĐ-KP, nguyên tắc xác định và chi trả tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp được xác định như sau:

 • Tiền lương đối với người quản lý công ty chuyên trách được xác định và trả lương gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh, kết quả quản lý, điều hành hoặc kiểm soát, bảo đảm kiểm soát tối đa và có mối tương quan lợi ích hợp lý với tiền lương của người lao động trong công ty.
 • Thù lao đối với người quản lý công ty kiêm nhiệm trong công ty được tính theo công việc và thời gian làm việc, nhưng không vượt quá 20% mức lương của người quản lý công ty chuyên trách. đối với người quản lý công ty được cử làm đại diện phần vốn góp tại nhiều công ty, doanh nghiệp khác thì thù lao do công ty, doanh nghiệp kia trả cho công ty thanh toán theo mức độ hoàn thành công việc, nhưng không quá 50% lương thực nhận tại công ty. Số dư (nếu có) được hạch toán vào thu nhập khác của công ty.
 • Quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý công ty được xác định hàng năm tách biệt với quỹ tiền lương của người lao động do công ty lập trình chủ sở hữu phê duyệt. Hàng tháng, người quản lý công ty được tạm ứng một khoản tiền bằng 80% mức tiền lương, tiền công đã tính của tháng đó. 20% còn lại quyết toán và trả cuối năm.
 • Lương và phí của giám đốc công ty được hạch toán vào chi phí hoặc chi phí kinh doanh và xuất hiện dưới dạng một mục trong báo cáo tài chính hàng năm của công ty.
 • Tiền thưởng người quản lý công ty được xác định hàng năm tương ứng với kết quả sản xuất, kinh doanh, quản lý, điều hành hoặc kiểm soát, được trả một phần vào cuối năm và phần còn lại cuối kỳ.
 • Trường hợp Chủ tịch công ty đồng thời là Tổng giám đốc hoặc Giám đốc thì chỉ hưởng lương của chức vụ cao nhất.
 • Tiền lương, phụ cấp và thù lao của Trưởng Ban kiểm soát và Kiểm soát viên được xác định theo quy định của Nghị định này, sau khi trừ các khoản phải nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các khoản phải nộp theo quy định của pháp luật. trong tổ chức bảo hiểm, công ty nộp cho tổ chức đại diện chủ sở hữu để lập quỹ chung và trả lương cho Kiểm soát viên theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đối với KTTC trong tập đoàn kinh tế nhà nước nộp cho Bộ Tài chính thẩm định và thanh toán.

Lương, phúc lợi, tiền thưởng

Tiền lương, tiền thưởng được trả cho người quản lý công ty căn cứ vào mức độ đóng góp vào hiệu quả sản xuất, kinh doanh và kết quả quản lý, điều hành hoặc kiểm soát của người quản lý theo quy chế tiền lương, thù lao. , thưởng công ty.

Quy chế trả lương, tiền lương, tiền thưởng được xây dựng phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, có sự tham gia của Ban chấp hành công đoàn công ty và được cơ quan đại diện chủ sở hữu công đoàn công ty thông qua. trước khi thực hiện.

Xem thêm

 • Quy chế thành lập trường mầm non
 • Điều kiện mở trung tâm tin học
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thực phẩm

Thông tin liên lạc

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật sư X về vấn đề “Chế độ tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước”. Hi vọng bài viết hữu ích với bạn đọc. Để biết thêm thông tin chi tiết và được Luật sư X tư vấn, trợ giúp thêm về thay đổi tên cha trong giấy khai sinh, thủ tục đăng ký logo, thủ tục giải thể công ty mới nhất v.v. điện thoại: 0833.102.102

 • Facebook: www.facebook.com/luatsux
 • Tiktok: https://www.tiktok.com/@luatsux
 • Youtube: https://www.youtube.

Câu hỏi thường gặp

Nguyên tắc trả lương trong doanh nghiệp nhà nước là gì?

Theo điều 94 Bộ luật lao động 2019, nguyên tắc trả lương được quy định như sau: Người sử dụng lao động phải trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn cho người lao động. Trường hợp người lao động không thể trực tiếp nhận lương thì người sử dụng lao động có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp.
Người sử dụng lao động không được hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết định các khoản chi tiền lương của người lao động. Nhân viên không nên bị buộc phải chi tiền lương của họ để mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ người sử dụng lao động hoặc các đơn vị khác do người sử dụng lao động chỉ định.

Doanh nghiệp nhà nước có những phương thức thanh toán nào?

Theo Khoản 2 Điều 96 Bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động được trả lương bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản ngân hàng cá nhân của người lao động.
Trường hợp trả lương qua tài khoản ngân hàng cá nhân của người lao động thì người sử dụng lao động phải nộp các khoản phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển lương.

Footer LSX 1