175 Báo cáo tài chính doanh nghiệp tư nhân mới nhất

Đối với những người lãnh đạo và kế toán của một công ty thì một trong những công việc không thể thiếu đó là lập, đọc và phân tích báo cáo tài chính. Vậy báo cáo tài chính là gì? Báo cáo tài chính của một doanh nghiệp tư nhân là gì? Nội dung báo cáo tài chính của công ty tư nhân gồm những gì? Hãy cùng Luật Trần và Liên Danh tìm hiểu những thông tin này qua bài viết dưới đây.

Soát xét báo cáo tài chính là gì?

Lập báo cáo tài chính là nghiệp vụ quan trọng không chỉ đối với doanh nghiệp mà còn đối với các đơn vị, cá nhân có liên quan như ngân hàng, cổ đông,… Vậy lập báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính (FCC) là gì?

Báo cáo tài chính (báo cáo tài chính) là một hệ thống bao gồm toàn bộ các thông tin kinh tế, tài chính của một tổ chức, được trình bày theo các chuẩn mực và chế độ kế toán. Bằng cách này, toàn bộ số liệu như dòng tiền, nợ, vốn, tài sản, thu nhập và chi phí trong kỳ…

Thuật ngữ báo cáo tài chính được dịch sang tiếng Anh là báo cáo tài chính. Tùy thuộc vào loại hình công ty, các báo cáo được chuẩn bị và xuất bản vào những thời điểm khác nhau. Thông thường, vào cuối mỗi quý và cuối năm, các tổ chức phải nộp báo cáo tài chính trung thực và chính xác cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ý nghĩa của báo cáo tài chính

Việc lập báo cáo tài chính dựa trên các chuẩn mực VAS 21 do Bộ Tài chính quy định trong việc trình bày báo cáo tài chính, mục đích là:

Phản ánh tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty trong kỳ theo trình tự kết cấu. Báo cáo này cung cấp thông tin về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh, dòng tiền của doanh nghiệp, từ đó cổ đông và nhà quản lý có cái nhìn rõ ràng nhất và giúp đưa ra các quyết định kinh tế sáng suốt hơn.

Lập báo cáo tài chính đáp ứng nhu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan nhà nước và các đơn vị liên quan cho tổ chức. Chẳng hạn, để vay vốn mở rộng kinh doanh, ngân hàng cần đánh giá và phân tích chi tiết báo cáo tài chính của tổ chức, từ đó quyết định chấp nhận hay từ chối khoản vay và cấp tín dụng. lãi. Thời gian. Nếu không có báo cáo, phía ngân hàng không có cơ sở để đưa ra các quyết định này và phía doanh nghiệp cũng không chứng minh được khả năng trả nợ của mình trong tương lai.

Báo cáo tài chính phải được lập để hỗ trợ quá trình quyết toán thuế của các cơ quan abcxyz. Các doanh nghiệp chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập và nhiều loại thuế khác. Tổ chức không xác định được tổng lợi nhuận chịu thuế và lợi nhuận sau thuế nếu không lập báo cáo. Báo cáo giúp quá trình thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm đối với chính quyền diễn ra suôn sẻ, minh bạch hơn.

Báo cáo tài chính giúp xác định dòng tiền, dự báo dòng tiền trong tương lai và biết khi nào và chắc chắn tiền hoặc các khoản tương đương tiền sẽ được tạo ra.

Với 4 mục tiêu quan trọng trên, một báo cáo tài chính cần cung cấp các nội dung sau: tài sản, vốn chủ sở hữu, nợ phải trả, doanh thu, chi phí, lãi lỗ và phân phối lợi nhuận, v.v.

Báo cáo tài chính của một doanh nghiệp tư nhân là gì?

Ý tưởng

Báo cáo tài chính của công ty tư nhân là hệ thống bảng biểu mô tả các thông tin về tình hình kinh doanh, tình hình tài chính và các luồng tiền của công ty tư nhân.

Báo cáo tài chính của một công ty tư nhân là báo cáo toàn diện nhất về tình trạng vốn chủ sở hữu, tài sản và nợ phải trả, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình tài chính trong kỳ của công ty đó.

Nói một cách dễ hiểu, báo cáo tài chính của doanh nghiệp tư nhân là phương tiện trình bày tình hình tài chính và khả năng sinh lời của doanh nghiệp tư nhân cho các bên quan tâm như chủ doanh nghiệp, người cho vay, nhà đầu tư, cơ quan thuế và cơ quan chức năng, v.v.

Khi nào và loại báo cáo tài chính nào các công ty tư nhân nên chuẩn bị?

Thứ nhất, lập báo cáo tài chính năm: theo quy định của pháp luật về thuế, các thành phần kinh tế, doanh nghiệp công nghiệp đều phải lập và trình bày báo cáo tài chính năm. Báo cáo tài chính hàng năm phải được lập đầy đủ.

– Thứ hai, lập báo cáo tài chính giữa niên độ (hay còn gọi là báo cáo tài chính sáu tháng, báo cáo tài chính quý)

Theo đó, khuyến khích các tổ chức khác không thuộc sở hữu 100% vốn nhà nước hoặc có cổ phần chi phối và các đơn vị có lợi ích công chúng lập báo cáo tài chính giữa niên độ. Tuy nhiên, điều này là không bắt buộc. Báo cáo tài chính giữa niên độ được lập dưới dạng tóm tắt hoặc đầy đủ.

Hạn chót nộp hồ sơ

Hệ thống báo cáo tài chính năm được áp dụng cho mọi công ty thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Do đó, là một loại hình doanh nghiệp kinh tế, các công ty tư nhân cũng phải lập báo cáo tài chính hàng năm. Theo khoản 3 điều 29 luật kế toán năm 2014, thời hạn nộp báo cáo tài chính năm của công ty tư nhân tối đa là 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo quy định của pháp luật về thuế.

Những mục nào nên được bao gồm trong báo cáo tài chính của một công ty cá nhân?

Về nội dung, báo cáo tài chính của công ty tư nhân cũng như báo cáo tài chính của bất kỳ loại hình doanh nghiệp kinh tế nào khác đều phải đảm bảo các nội dung cơ bản sau:

– Trình bày tình hình chi phí, thu nhập và lợi nhuận trên báo cáo lãi lỗ.

– Cung cấp thông tin về vốn và tài sản của công ty thông qua bảng cân đối kế toán.

Đồng thời, mọi thay đổi về hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính hoặc bất kỳ thay đổi trọng yếu nào về phương pháp và nguyên tắc kế toán mà công ty đang áp dụng cũng phải được công ty trình bày trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

– Những biến động, thay đổi về dòng tiền ra, dòng tiền vào của doanh nghiệp tư nhân sẽ được trình bày trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Báo cáo tài chính của công ty tư nhân
Báo cáo tài chính của công ty tư nhân

Mẫu báo cáo tài chính công ty riêng lẻ mới nhất

Mẫu báo cáo tài chính của công ty tư nhân được ban hành tại phụ lục thứ 2 của Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 05/08/2016 của Bộ Tài chính. Như sau:

Đơn vị báo cáo: ……………………

Địa chỉ nhà: ……………………

Mẫu số B01a – DNN

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2015 của Bộ Tài chính)

Báo cáo tài chính nhỏ

vào ngày…tháng…năm…

(áp dụng cho các doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

đơn vị: ………….

mục tiêu

mã số

Hiện nay

số cuối năm

Số đầu tiên của năm

người đầu tiên

2

3

4

5

Tài sản

tôi. Tiền và các khoản tương đương tiền

110

II. Đầu tư tài chính

120

1. Giao dịch chứng khoán

121

2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

122

3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

123

4. Dự đoán thua lỗ đầu tư tài chính

124

(…)

(…)

III. Yêu cầu

130

1. Khiếu nại của khách hàng

131

2. Trả tiền trước cho người bán

132

3. Vốn thương mại tại công ty con

133

4. Các khiếu nại khác

134

5. Tài sản bị mất đang chờ xử lý

135

6. Dự phòng nợ phải trả

136

(…)

(…)

IV. nội dung

140

1. Hàng tồn kho

141

2. Dự kiến ​​giảm giá trị hàng tồn kho

142

(…)

(…)

V. Tài sản cố định

150

– giá gốc

151

– Khấu hao lũy kế

152

(…)

(…)

Tại vì. đầu tư bất động sản

160

– giá gốc

161

– Khấu hao lũy kế

162

(…)

(…)

VII. XDCB dở dang

Thứ tám. Các tài sản khác

1. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

2. Tài sản khác

170

180

181

182

Tổng tài sản

(200=110+120+130+140+150+160+170+180)

200

Thủ đô

I. Các khoản nợ

1. Phải trả người bán

2. Người mua trả tiền trước

3. Thuế và các yêu cầu khác phải nộp cho abcxyz

4. Phải trả người lao động

5. Phải trả khác

6. Vay và nợ thuê tài chính

7. Nợ trong nước về vốn lưu động

8. Lưu trữ các khoản phải đòi

9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

10. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

II. công bằng

1. Vốn góp của chủ sở hữu

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Vốn khác của chủ sở hữu

300

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

400

411

412

413

4. Cổ phiếu quỹ

5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

6. Quỹ chứng khoán

7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

414

415

416

417

(…)

(…)

Tổng ngân sách

(500=300+400)

500

Mùa

(ký và ghi rõ họ tên)

kế toán trưởng

(ký và ghi rõ họ tên)

……., ngày tháng năm…

đại diện pháp lý

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn điền báo cáo tài chính theo mẫu trên:

(1) Con trỏ không có dữ liệu sẽ được miễn kết xuất, tuy nhiên, không thể nhập lại con trỏ “mã”.

(2) Dữ liệu trong các chỉ mục được đánh dấu bằng

Số âm được ghi trong ngoặc đơn.

(3) Đối với công ty có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì “số đầu tiên của năm” được ghi là “01.01.X”. “Số cuối năm” có thể được nhập là “31.12.X”.

(4) Trường hợp thuê người làm kế toán làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký kế toán, tên đơn vị làm dịch vụ kế toán.

Những lưu ý khi lập báo cáo tài chính cho công ty tư nhân

Báo cáo tài chính đòi hỏi tính chính xác, minh bạch, rõ ràng và tuân thủ pháp luật ban hành. Vì vậy, khi lập báo cáo tài chính, người lập báo cáo tài chính phải có kiến ​​thức nắm vững, tìm hiểu kỹ các thông tin để thực hành lập báo cáo một cách chính xác. Dưới đây là một số mẹo cần biết khi lập báo cáo tài chính cho một công ty tư nhân: – Cần đảm bảo tính thống nhất trong việc trình bày số liệu và phân chia các khoản mục trong từng kỳ đối với báo cáo tài chính. Nếu các hoạt động kinh doanh của một công ty tư nhân không có nhiều thay đổi, thì tổng thể các báo cáo tài chính về cơ bản phải giống nhau giữa các kỳ. – Số liệu kế toán cần được trình bày sao cho việc so sánh giữa các kỳ dễ dàng hơn.

– Nợ phải trả và tài sản của doanh nghiệp tư nhân phải được trình bày riêng biệt và chỉ được quyết toán theo chi phí, doanh thu, lãi lỗ hoặc thu nhập khác của doanh nghiệp – Để tiện cho việc theo dõi, người lập báo cáo tài chính phải sắp xếp rõ ràng và xác định rõ đâu là khoản mục khoản nào quan trọng và khoản nào ít quan trọng hơn.- Lập báo cáo tài chính với giả định rằng công ty tư nhân đang trong thời kỳ hoạt động bình thường, ổn định và sẽ tiếp tục như vậy trong tương lai. – Báo cáo tài chính cũng phải nộp đúng hạn. Mọi sự chậm trễ trong việc nộp báo cáo tài chính vì bất kỳ lý do gì có thể bị xử phạt hành chính. Vì vậy, các doanh nghiệp tư nhân phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng trước thời hạn nộp báo cáo tài chính cho cơ quan chức năng. Việc chuẩn bị thông tin chính xác giúp doanh nghiệp hoàn thành báo cáo sớm hơn và có nhiều thời gian để kiểm tra lại tất cả các dữ liệu và thông tin. Bằng cách này, các lỗi không mong muốn được ngăn chặn. Đây là lời khuyên của chúng tôi. Để được tư vấn chi tiết và đầy đủ hơn về mẫu báo cáo tài chính của công ty tư nhân, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật 0969 078 234 của Luật Trần và Liên Danh. Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ khách hàng các vấn đề pháp lý chất lượng trên cả nước.