185 Cho đoạn thẳng AB=8cm và điểm M thuộc đoạn thẳng AB . Gọi I và K Lần lượt là trung điểm của đoạn thẳng AM và BM. Tính độ dài đoạn thẳng IK mới nhất

  0

  2021-12-07T18:51:07+00:00 ngày 7 tháng 12 năm 2021 lúc 6:51 chiều
  Câu trả lời

  `IK= 1/2 AM + 1/2 BM’

  `IK=1/2 (AM+BM)`

  `Ik=1/2. 8` (do “MAB”)

  `IK=4cm`

 1. baoquyen

  0

  2021-12-07T18:51:27+00:00 ngày 7 tháng 12 năm 2021 lúc 6:51 chiều
  Câu trả lời

  Câu trả lời:

  Vì “I” là giữa của “AM” (1)

  Vì “K” là giữa của “BM” (2)

  Từ (1) và (2) “⇒ M” là trung điểm của “BA”.

  `⇒ BM = MA = (BA)/2 = 8/2 = 4cm`

  Vì “K” là trung điểm của “BM”.

  `⇒ BK = KM = (BM)/2 = 4/2 = 2cm`

  Vì ‘I’ là trung điểm của ‘AM’.

  `⇒ MI = IA = (MA)/2 = 4/2 = 2cm`

  Ta có: `KM = 2cm, MI = 2cm`

  “⇒ M” nằm giữa “K” và “I”.

  `⇒ KM + MI = KI`

  `⇒ 2 + 2 = KI`

  `⇒ KI = 4cm`