185 Hai chất điểm cdbdd trên trục ox , m1 cd từ O v0= 6m/s theo c/ dương lúc 6s có tọa độ 90m. 2s sau m2 qua O v0= 36m/s theo c/ dương và 4s sau đạt tọa đ mới nhất

  0

  2021-12-07T17:58:43+00:00 ngày 7 tháng 12 năm 2021 lúc 5:58 chiều
  Trả lời

  Khos

  Giải thích các bước:

 1. mainoc

  0

  2021-12-07T17:58:46+00:00 ngày 7 tháng 12 năm 2021 lúc 5:58 chiều
  Trả lời

  Câu trả lời:

  Viết Kết luận

  Giải thích các bước: