185 tổng số hạt proton , notron , electron của nguyên tử nguyên tố M thuộc nhóm IA là 58 . xác định nguyên tố M , nêu tính chất hóa học cơ bản của M mới nhất

  0

  2021-12-07T18:27:24+00:00 ngày 7 tháng 12 năm 2021 lúc 6:27 chiều
  Câu trả lời

  Câu trả lời:

  Giải thích các bước:

  Ta có: S/ 3,5 Z ≤ S/3
  <=> 58/3.5 Z 58/3
  <=> 16,6 Z ≤ 19,3
  Z = 17, 18, 19
  Z 17 18 19
  N = S – 2Z 24 22 20
  A = Z + N 41 40 39
  Vậy M là K (kali): Z = 19, N = 20, A = 39
  Chất hóa học:
  – Là kim loại
  – Hóa trị cao hơn với oxy: 1
  – Loại oxit bậc cao: R2O
  Cho mình câu trả lời hay nhất cảm ơn