185 Viết phương trình hoá học nếu có của các kim loại Na, Mg,Ba,Al,Fe với oxi clo,axit Hcl,H2so4 loãng nước và dung dichk AgNo3 mới nhất

  0

  2021-12-07T13:27:39+00:00 Ngày 7 tháng 12 năm 2021 lúc 13:27
  Trả lời

  Trả lời:

  Giải thích các bước:

  2Na+O2->2NaO

  2Na+Cl2->2NaCl

  Na+HCl->NaCl+12H2

  2Na+H2SO4->Na2SO4+H2

  Na không tác dụng với AgNO3
  2Mg +O2->2MgO

  2Mg+Cl2->2MgCl

  2Mg+2HCl->2MgCl+H2

  Mg+H2SO4->MgSO4+H2

  Mg+2AgNo3->Mg(NO3)2+2Ag

  Ba và Fe tương tự nhau, nhưng tôi không đồng ý với agno3

  4Al+3O2->2Al2O3

  2Al+3Cl2->2AlCl3

  2Al+6HCl -> 2AlCl3

  2Al +3H2SO4->Al2(so4)3+3h2

  X

 1. Thaofouobg

  0

  2021-12-07T13:27:50+00:00 Ngày 7 tháng 12 năm 2021 lúc 13:27
  Trả lời

  Trả lời:

  Giải thích các bước:

  4na+o2->2na2o ;2na+cl2->2nacl ; 2na +2hcl/h2so4/2h2o->2nacl/na2so4/2naoh+h2;

  2na+2h2o->2naoh+h2 2naoh+2agno3->ag2o+2nano3+h2o

  2mg+o2-to>2mgo;mg+cl2->mgcl2;mg+2hcl/h2so4->mgcl2/mgso4+h2;

  mg+agno3->mg(no3)2+ag

  2ba+o2->2bao;ba+cl2->bacl2; ba +2hcl/h2so4/2h2o->bacl2/baso4/ba(o)2h+h2;

  ba+2h2o->ba(oh)2+h2 ba(oh)2+2agno3->ag2o+ba(no3)2+h2o

  4al+3o2-đến>2al2o3

  4fe+3o2-to>2fe2o3

  Hãy để chúng tôi được như bạn

  quá mệt mỏi để bước đi