23 Danh mục báo cáo định kỳ lĩnh vực thuế mới nhất

Nội dung những công bố này quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 1898/QĐ-BTC ngày 25/9/2021 của Bộ Tài chính về công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Doanh nghiệp sẽ thực hiện khai báo thuế theo quy định mới của Bộ Tài chính. Ảnh: ST

Theo đó, báo cáo định kỳ mới ban hành gồm: Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí. Báo cáo định kỳ thay thế gồm: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn; Báo có tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí; Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu sản xuất trong nước; Báo cáo về việc truyền hóa đơn điện tử.

Cũng theo Quyết định này, ba báo cáo định kỳ bãi bỏ gồm: Báo cáo nhận in/cung cấp phần mềm tự in hóa đơn; Báo cáo nhận in/cung cấp phần mềm tự in biên lai/cung cấp giải pháp biên lai điện tử; và Bảng kê thanh toán biên lai (Mẫu CTT 25/AC). Các thay đổi này có bắt đầu có hiệu lực thực thi từ ngày 15/7/2022.

PV