23 Nam Định: Sản lượng thủy sản ước đạt trên 122.000 tấn trong tháng 8/2022 mới nhất

Về nuôi trồng thủy sản

Trong tháng 8, các cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản vẫn tiếp tục sản xuất giống các đối tượng nuôi thủy sản theo nhu cầu trong và ngoài tỉnh. Lượng con giống sản xuất ước tính khoảng 8.751 triệu con, trong đó có 820 triệu con giống cá nước ngọt, 380 triệu giống hầu, 7.500 triệu giống ngao, 15 triệu giống cua, 26 triệu giống cá bống bớp, 40 triệu giống các loại khác. Lượng giống tôm nước lợ nhập về tỉnh ước khoảng 1,5 tỷ con giống. 

Các đối tượng nuôi đã đạt kích cỡ thương phẩm vẫn được tiến hành thu hoạch đều, chủ yếu là cá nước ngọt, tôm nước lợ và ngao. Các đối tượng đang nuôi sinh trưởng ổn định, không phát sinh dịch bệnh. Ước tính hết tháng 8/2022, diện tích thả nuôi là 15.615 ha, đạt 97,5% kế hoạch, trong đó diện tích thả tôm sú là 2.300 ha, diện tích thả tôm thẻ chân trắng là 750 ha, diện tích thả ngao là 2.350 ha.

Ảnh: ST

Ngoài ra, cơ qua chức năng đã tiến hành kiểm tra chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường đối với các sản phẩm thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh và đã tiến hành lấy mẫu một số sản phẩm thức ăn thuỷ sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản để kiểm nghiệm chất lượng và lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với  3 cơ sở mua bán thức ăn thuỷ sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản; tiếp tục kiểm tra duy trì điều kiện đối với các cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thuỷ sản theo quy định. 

Về khai thác

Theo số liệu thống kê, trong 8 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh có 2.158 tàu thuyền KTTS với tổng công suất là 319.002 CV. Tổng số lao động trực tiếp trên biển là 6.294 người. Trong đó, số tàu đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) là 484/549 tàu, đạt tỷ lệ 88,16%.

Cơ quan chức năng đã cấp 10 giấy phép khai thác thủy sản, tổng số giấy phép KTTS đến nay là 1.066 GP/1.610 tàu cá, đạt 66,21%; tổng số giấy chứng nhận ATTP đã cấp là 472/549 tàu cá phải cấp theo quy định; thực hiện đăng ký, đăng kiểm cho 13 tàu cá trong tỉnh; phát hiện 1.063 lượt tàu mất tín hiệu trên biển dưới 10 ngày, 215 lượt tàu mất tín hiệu trên biển trên 10 ngày. Ngoài ra, thường xuyên phối hợp các đồn, trạm biên phòng kiểm tra việc chấp hành đăng ký, đăng kiểm, an toàn hàng hải, sổ thuyền viên của ngư dân trước khi khai thác trên biển. 

Diệu Tâm